Yhdistys


Saimaan Metsänomistajat ryToiminnan tarkoitusSaimaan Metsänomistajat ry:n tavoitteena on kehittää jäsentensä metsätaloudellisia tietoja ja taitoja sekä lisätä metsänomistajien välistä yhteistoimintaa ja edistää yhteistyötä metsäalan eri toimijoiden kanssa.Yhdistys toimi yhteistyössä Etämetsänomistajien Liitto ry:n, Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen, Suomen metsäkeskuksen, alan yritysten ja vakuutusyhtiöiden kanssa.


Jäseneksi liittyminenUusiksi jäseniksi ovat tervetulleita kaikki metstä kiinnostuneet ja heidän perheenjäsenensä.

Ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan:

Irma Welling, irmawelling.iwell@gmail.com, 040 5554228

Yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 50  jäsentä.

Jäsenmaksu on 25 € (v-2023) ja se on vähennyskelpoinen metsätalouden verotuksessa. Jäsenmaksuun sisältyy yhdistyksen toiminnan lisäksi Etämetsänomistaja-lehti, joka ilmestyy kolme-neljä kertaa vuodessa.Hallitus  2023Vuonna 2023 Saimaan Metsänomistajat ry:n hallitukseen  kuuluvien  henkilöiden tehtävät ja yhteystiedot:Irma Welling, puheenjohtaja,  040 555 4228,
irmawelling.iwell@gmail.com


Mika Laine, varapuheenjohtaja, 040129 3601

Seppo Repo, sihteeri, 040 071 5990,
seppo.repo@metsaseppo.fi

Kari Monto, 044 500 1952

Kimmo Kylämies, 0405029029, 
kimmo.kylamies@elisanet.fi

Eija Sinkko, 0405282724
eija.sinkko0@gmail.com


Juha Mikkola, 0503204486,
kuoppalanjussi@gmail.com


Perustajajäsenet 2006
Saimaan Metsänomistajat ry:n ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Annukka Kimmo, varapuheenjohtajaksi Heikki Kärki ja sihteeriksi Maarit Pimiä. Hallituksen ensimmäisiksi jäseniksi valittiin Jouko Lautala, Jaakko Venesoja ja Raija Kaipainen.Yhdistyksen säännöt  (vahvistettu 4.3.2019 ja PRH-korjaus kohtaan 4 huomioitu 20.5.2019)


SAIMAAN METSÄNOMISTAJAT ry :n SÄÄNNÖT 20.5.2019


1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Saimaan Metsänomistajat ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Saimaan Metsänomistajat ry:n tavoitteena on kehittää jäsentensä metsätaloudellisia tietoja ja taitoja sekä lisätä metsänomistajien välistä yhteistoimintaa ja edistää metsänomistajien edunvalvontaa ja yhteistyötä metsäalan eri toimijoiden kanssa. 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
 1. järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, kursseja ja retkeilyjä, harrastaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 
 2. pyrkii parantamaan jäsenistönsä yhteydenpitoa yksityismetsätalouden järjestöihin
 3. pyrkii vaikuttamaan yksityismetsätaloutta koskeviin kysymyksiin tekemällä aloitteita ja esityksiä siten, että metsänomistajien edut tulevat mahdollisimman hyvin huomioon otetuksi
 4. toimii yhteistyössä Etämetsänomistajien Liiton ja metsäalan eri organisaatioiden kanssa.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita, perustaa rahastoja sekä harjoittaa kustannustoimintaa. 

 Yhdistyksen toiminta on poliittisiin puolueisiin sitoutumatonta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet  ovat: 1)varsinaisia jäseniä 2) kannatusjäseniä tai  3) kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään metsänhoidosta ja metsätaloudesta kiinnostuneita ja heidän perheenjäseniään. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään myös metsää omistavat oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt.

Kannatusjäseniksi yhdistykseen voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka hyväksyvät yhdistyksen toimintaperiaatteet.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus. 

Kunniajäseneksi yhdistys voi hallituksen  esityksestä kutsua sellaisia henkilöitä, jotka ovat huomattavasti vaikuttaneet maamme metsätuotannon ja –talouden kehitykseen tai edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseneksi kutsumisesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

Kannattaja- ja kunniajäsenillä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta, ellei hän ole ollut aiemmin yhdistyksen varsinainen jäsen.4.  Jäsenmaksu 

Yhdistyksen vuosikokous vahvistaa varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden, kummallekin jäsenryhmälle erikseen, maksutavan ja – ajan. Jäseneksi ilmoittautumisvuosi on vapaa jäsenmaksusta. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle  tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus  voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen sääntöjen, tarkoitusperien tai edun vastaisesti tai jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena perättäisenä vuotena.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja kuusi ( 6 ) jäsentä.
Heidän toimikautensa on kolme vuotta. Ensikerranvalituista eroaa ensimmäisen ja toisen vuoden lopussa arvan mukaan kaksi (2) jäsentä. Sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan.

Yhdistyksen puheenjohtajan valitsee yhdistyksen vuosikokous yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus  kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen kun vähintään kolme (3) jäsentä ja puheenjohtajan tai varapuheenjohtaja ovat läsnä.  Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

7. Tilit  ja toiminnantarkastajat 

Yhdistyksessä on vuosikokouksen valitsemat kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja vuosikertomus sekä muut tarvittavat asiakirjat on annettava toiminnantarkastajien  tutkittavaksi viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 1 viikkoa ennen vuosikokousta.

8. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kunkin jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostilla tai julkaisemalla kutsu edellisen vuosikokouksen päättämässä lehdessä.
9. Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä  hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan arpa ratkaisee. Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii.

10. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 3. määrätään luottamus- ja toimihenkilöiden palkkion suuruus alkaneelle vuodelle
 4. määrätään jäsen- ja liittymismaksut alkaneelle vuodelle
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle tilivuodelle
 6. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi kaudeksi
 7. valitaan kaksi (2) hallituksen jäsentä erovuoroisten jäsenten tilalle
 8. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa
 9. valitaan edustajat yhteisöihin, joissa yhdistys on jäsenenä
 10. päätetään kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen toimittamistavasta jäsenille ja mahdollisesta kokouslehdestä sääntöjen 8§ mukaisesti
 11. käsitellään muut hallituksen  kokoukselle esittämät asiat

Jos joku yhdistyksen jäsen haluaa saattaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on esitys siitä jätettävä kirjallisesti hallituksen valmisteltavaksi viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokouspäivää.  Asiaa käsittely edellyttää kuitenkin, etteivät yhdistyslaki ja säännöt sitä estä. 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen ( ¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Etämetsänomistajien Liiton käytettäväksi. Testamentilla tai lahjaksi saadut varat kuitenkin on käytettävä niitä annettaessa määrättyyn tarkoitukseen.


Tästä pääset pääkaupunkiseudun metsänomistajien sivuille. 

Tästä pääset  Etämetsänomistaijen sivuille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti