torstai 7. huhtikuuta 2022

 Hei SaiMelaiset !


Hyviä uutisia hallitukselta meille  ja muita ajankohtaisia asioita ! Mettäterveisin, Irma, pj

1) Hyviä uutisia Suomen hallitukselta

Jäsenemme Matti Kiviniemi huomasi tällaisen hyvän uutisen, kiitos Matille jakamisesta !

Hallitus aikoo parantaa metsäteollisuuden kotimaisen puun saantia suuntaamalla 40 miljoonaa euroa puuterminaaliverkoston kehittämiseen sekä 10 miljoonaa euroa yksityisteiden korjaamiseen. Tavoitteena on kahden uuden raakapuuterminaalin rakentaminen ja yhden vanhan terminaalin sähköistäminen.
Venäjältä tuotu energiapuu halutaan korvata ensisijaisesti kotimaisella hakkeella. Sen saatavuutta autetaan palauttamalla nuoren metsän hoidon ja pienpuun keruun kemeratuelle vuoden 2015 rahoitusehdot ja tukitaso. Tuki kasvaa näin nykyisestä 20 euroa 450 euroon hehtaarilta.
Lisäksi Suomen metsäkeskus saa 350 000 euroa neuvontakampanjaan, jolla aktivoidaan metsänomistajia pienpuun keruuseen nuoren metsän hoitokohteilta.
Jos hake ei riitä, turvaudutaan turpeeseen. Huoltovarmuuskeskus varmistaa, että turvetta on ensi talvena tarpeeksi varastoissa.
Varautumisen ministerityöryhmä kertoi tänään kaikkinensa 850 miljoonan euron paketista, jonka avulla halutaan kehittää energiaomavaraisuutta.

2) Kemera-ehtoihin tulossa helpotuksia

Jäsenemme Risto Laukas huomasi tällaisen uutisen, kiitos Ristolle jakamisesta !

Nuoren metsän hoidon ja pienpuun keruun tukiin valmistellaan muutoksia
 
Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee nuoren metsän hoidon tukiehtojen palauttamista vuoden 2015 tasolle. Muutoksen taustalla on metsäenergian kysynnän kasvu ja huoli metsähakkeen riittävyydestä nykytilanteessa. Tukiehtojen muutoksen myötä poistumavaatimus laskisi Etelä-Suomessa 1500 rungosta hehtaarilla 1000 runkoon hehtaarilla ja Pohjois-Suomessa 1000 rungosta hehtaarilla 800 runkoon hehtaarilla. Nuoren metsän hoitokohteilla joilta kerätään pienpuuta myös tukitaso palautuisi nykyisisestä 430 eurosta 450 euroon. Nyt valmisteilla oleva muutos koskee nyky-kemeran loppukautta eli olisi voimassa noin vuoden.

Kemeran jälkeistä uutta tukijärjestelmää koskevan lain kirjoitustyö on myös käynnistynyt maa- ja metsätalousministeriössä. Lain valmistelun pohjana on METKA-työryhmän muistio. Työryhmän esityksestä poiketen pienpuun keruutuki säilyisi myös uudessa tukijärjestelmässä. Tarkempia tukiehtoja, tuen kohdentumista tai tukitasoa ei kuitenkaan ole vielä määritelty. Odotettavissa kuitenkin on, että tuki ei yllä nykyiselle tasolle. 

3)  Maaseudun Tulevaisuus 4.4.2022: ”Osa taimikoista  ja nuorista metsistä hoidettiin puuteellisesti ja jäi ilman ilman Kemera-tukea-kaksi virhettä nousee ylitse muiden  

Tämänkin huomasi jäsenemme Risto Laukas, kiitos Ristolle jakamisesta !

Suomen metsäkeskus tarkasti viime vuonna 9 670 hehtaaria hoidettuja taimikoita ja nuorten kasvatusmetsien harvennuksia, joihin oli haettu valtion kemera-tukea. Tarkastusten perusteella reilu viidesosa näistä metsänhoitotöistä oli toteutettu niin, että rahoitusehdot eivät täyttyneet, metsäkeskus kertoo tiedotteessa.

Valtaosalla taimikoista metsänhoitotyöt oli toteutettu hyvin ja kemera-rahoitus myönnettiin lähes 90 prosentille työmaista. Nuoren metsän harvennuksissa puutteita oli enemmän ja joka neljäs hakemus hylättiin.

Metsänhoitotöiden laadussa on jonkin verran alueellisia eroja. Metsäkeskuksen tarkastusten perusteella parasta laatua tehdään Lapissa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Heikompaa työnjälkeä havaittiin Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa osalla työmaista.

Taimikonhoitokohteilla suurimmat puutteet havaittiin taimikon tiheydessä. Kemera-rahoitusta ei voida myöntää, jos taimikko jää liian tiheäksi harvennuksen jälkeen.

"Nuoren metsän hoidon tukea taas haetaan usein harvennuksiin, joissa puusto on jo liian järeää. Kyseessä on tällöin normaali kaupallisesti kannattava harvennus, johon tukea ei enää myönnetä", kertoo Suomen metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola.

Tarkastuksissa löytyi myös yli 350 hehtaaria työmaita, joille haettiin tukea, vaikka työtä ei ollut lainkaan tehty.


4) Metsä Groupin uudet monimuotoisuustoimnepiteet

Metsä Group jättää jatkossa järeät haavat ja muut harvoin metsissä esiintyvät lehtipuut metsiin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Linjaus täydentää vuonna 2020 käynnistettyä Metsä Groupin Ekologisen kestävyyden ohjelmaa, jolla kehitetään talousmetsien monimuotoisuutta.

”Ostamme uusissa kaupoissa 1.6.2022 alkaen Suomessa ainoastaan mäntyä, kuusta, koivua ja läpimitaltaan alle 40-senttistä haapaa. Järeät haavat sekä muut harvoin metsissä esiintyvät lehtipuulajit, esimerkiksi raita, tuomi, pihlaja ja lepät jätetään metsiin. Ne ovat avainpuulajeja, joiden varassa elää monipuolinen eliöstö”, Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen kertoo.

Tätä ennen nämä harvinaisemmat lehtipuulajit, joille ei ole teollista jatkojalostusta, on säästöpuita lukuun ottamatta korjattu energian tuotantoon. 

”Energiapuunhankinta ei ole kiinni näistä harvoin metsissämme esiintyvistä puulajeista. Fiksusti toimien voimme Suomessa sekä hyödyntää puuta että kehittää luonnon monimuotoisuutta”, Jumppanen korostaa.

”Suomen metsien tilavuudesta 97 prosenttia on mäntyä, kuusta ja koivua. Kaikkia muita puulajeja on yhteensä kolme prosenttia, joten harvoin metsissä tavattavien lehtipuulajien säilyminen ja niiden määrän lisääntyminen on tärkeää sekä metsäluonnon että ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta”, kehitysjohtaja Juho Rantala sanoo.

Päätös säästää järeät haavat ja muut harvoin esiintyvät lehtipuut metsiin on osa Metsä Groupin Ekologisen kestävyyden ohjelmaa.

”Ohjelmassa kehitämme ja otamme käyttöön konkreettisia, toimintatapoja muuttavia toimia, jotka turvaavat ja parantavat monimuotoisuutta metsissä. Harvoin metsissämme esiintyvien puulajien säästäminen on merkittävä avaus suomalaisessa metsätaloudessa”, Jumppanen arvioi.

Metsien säilyminen elinvoimaisina on tärkeää ilmastonmuutokseen sopeuduttaessa.  Lajirikkauden ajatellaan parantavan metsien kykyä selviytyä hyvinvoivana muuttuvassa ympäristössä.

”Eri puulajeille on omat niille erikoistuneet lajinsa, ja esimerkiksi raita on varhaisena kevään kukkijana tärkeä pölyttäjille. Säästettävät puut muodostavat yli kiertoaikojen kestävän puulajien kirjon ja edesauttavat myös lahopuun syntymistä talousmetsiin, Rantala kertoo.

Esimerkkejä Metsä Groupin muista toimista

  • Jos hakkuukohteella on kuollutta puuta, sitä säästetään vähintään 20 runkoa hehtaarille
  • Kaikki yksittäiset kuolleet lehtipuut säästetään hakkuissa
  • Suosittelemme lehdoissa ensisijaisesti luonnonhoitoa
  • Teemme hakkuissa tekopökkelöitä metsänomistajan luvalla
  • Jätämme suojatiheikköjä kaikissa metsänhoidon vaiheissa
  • Edistämme sekametsien syntymistä tarjoamalla sekaviljelyä osana palveluvalikoimaamme
  • Tarjoamme turvemailla aktiivisesti metsänomistajille peitteistä metsänkäsittelyä 
  • Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti ja aktiivisesti ekologisen kestävyyden eri osa-alueilla
 
5) 30.3 Korkea-ahon  polttopuutapahtuman kooste löytyy nyt netistä Tapahtuma-ja kuvagallerian linkistä 


Kuvassa 2 on SaiMen uusin jäsen Riku Aapro, joka on perustanut yrityksen R-Forest ja häneltä voi ostaa mm. taimikonhoito- ja ennakkoraivaustöitä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti