sunnuntai 15. lokakuuta 2023

 Hei SaiMelaiset!


Tässäpä terveisiä perjantain metsäretkeltä, linkki reikäperkausjuttuun ja koosteita Aarre-metsälehdestä 8/2023.

Hyvää syyssunnuntaiehtoota ja sateettomia metsätyökelejä toivova,
Irma, pj
040 555 4228


1) Pe 13.10.2023 metsäretkellä  Ollinmajan maastosssa

Metsäretken kohteella olivat Irman 20 vuotta sitten männylle ja kuuselle istutetut noin 8 hehtaarin nuoret metsät. Nuoren metsän hoitoa ja pienpuun keruuta teki Metsätyö Tonterin Roope Tonteri nyt metsurin työnä ja Malwa-ajokoneella. Keskijäreydeksi arvioitiin 45 litraa. Energiapuuta kerättiin kokorunkoina ja kuitupuuta 3 metrisinä. Metsurin ja Malwa-ajokoneen käytöllä tavoiteltiin tasaisempaa runkotiheyttä ja kapeampia ajouria.

Kuva 1. Roope ja Malwa-ajokone työkohteessa. Kuvaaja Hannu Turkki.


Raivaus- ja moottorisahoilla Roope raivasi  kallioiselle osuudelle siemenistä kylvetyn taimikon.


Kuva 2. Kahvi lämmitti Roopea kallioisen metsäkuvion raivausurakan jälkeen sateisena päivänä. Sadevarusteista huolimatta Roope oli niin märkä, että kumartuessa märät vaatteet  koskettivat ilkeästi ihon pintaa. Kalliolta näkyivät  Stora Enson Kaukopään tehtaiden savut. 

Osan kohteesta ja viereiset 5 hehtaaria oli Roope tehnyt metsävarustellulla Valtra-traktorilla talvella 2023. Silloin pienpuut korjattiin karsittuna rankana ja 3 metrisinä kuitupuina. 

Metsävarustellulla traktorilla tehdyssä 5 hehtaarin kohteessa puut olivat isompia ja maasto tasaisempaa. Metsurin työkohteen maasto oli mäkistä, kallioista ja kivistä ja traktorilla liikkuminen olisi ollut hankalaa. Ajomatkaa lisäsi se, että metsäpalsta on kapea ja pitkä ja lanssipaikat sijaitsivat vain palstan molemmissa päissä.

Metrurityön työtavassa kaadettiin puut ensin ajourilta ja ajettiin ne lanssipaikalle. Sen jälkeen harvennettiin ajourien välit. Kannot käsiteltiin harmaaorvakkaliuoksella (ROTSTOP) juurikääpää vastaan.

Metsurityön optimaalisena järeytenä pidettiin 30-50 litraisia puita. 50 litrainen puu vastaa läpimitaltaan 10 senttisiä ja pituudeltaan 12 metrisiä puita.

Hakukoneella  järeyden alarajana pidetään yleensä  70 litraisia runkoja. Tämä vastaa 12 sentin läpimittaa ja 12 metrin pituutta. 


(Puun tilavuustaulukoita pituuden ja läpimitan mukaan löytyy esimerkiksi linkistä:


Jos kohteella olisi tehty pelkkä raivaus ja jätetty rungot maahan, olisi tämän maksanut metsänomistajalle 800-1 000 euroa hehtaarilta. Pienpuun keruulla voidaan päästä kohteen työmäärästä riippuen +/- nolla- tai positiiviseen tulokseen. Hyvässä tapauksessa metsänomistajalle voi jäädä myös Kemera-avustustuloa.

Kuvat 3 ja 4. Jutustelua metsäretken herättämistä asioista Ollinmajan laavulla. Kuvassa vasemmalla Roopen opissa ollut metsäopiskelija Kristian. Nautimme myös Monnon Karin (oikealla) viinihapolla tekemää marja-aroniamehua.
Nuotiokeskusteluissa puhuttiin siitä milloin kannattaa teettää metsurityönä ja milloin hakkuukoneella sekä milloin tarvitaan ennakkoraivausta. Hakkuukoneella ilman ennakkoraivausta kaikki risukot jäävät pystyyn eikä työn jälki hivele ainakaan metsänomistajan silmää. Roope oli sitä mieltä, että jos tämä olisi ollut hänen oma metsänsä, hän olisi tehnyt kaiken metsurityönä. 

Metsurityö on näyttäytynyt  metsänomistajalle tosi rankkana työnä, johon tarvitaan hyvää parempaa kuntoa. Ennustan, että metsurityötä tekevistä on jo  tai ainakin pian huutava pula. Metsurityön tekijät  ansaitsevat arvostusta ja kunnon liksaa! 

Puhuttiin myös alikasvoksen hyödyntämisestä uudistusaloilla. Alikasvoksen hyödyntämisellä saataisiin sekametsiä ja säästettäisiin istutuskustannuksia. Juurikäävän esiintyminen rajoittaa kuitenkin alikasvoksen hyödyntämistä.


Kuva 5. Tässä näkymä tehdystä kohdasta. Metsänomistajan silmää lopputulos ainakin hivelee! 


2) Monnon Karin lähettämä linkki reikäperkauksesta ”Reikäperkauksella voi pelastaa nopeasti rästitaimikon ja luoda tasaisemman sekametsän”


Vaikka reikäperkausta tekee  nopeammin ja reikäperattu taimikko sitoo hiiltä enemmän ainakin aluksi kuin kokonaan perattu taimikko, vierastan itse reikäperkausta. Ehkäpä kokeilen vielä!  

3) Koosteita  Aarre-lehdestä 8/2023

Kooste "Energiapuu kilpailee kuidun kanssa" (Markku Pulkkinen, Aarre 8/2023)

*Energiapuun hyvä hinta edistää nuorten metsien hoitorästien purkua. *Karsitun rangan hinta on monilla alueilla sama kuin kuitupuun hinta. Energiapuun hinta lähes kolminkertaistui vuodessa.

*Latvusmassan hinta nousi vuodessa 40%.

Kooste "Hiilinielu vai hiilen lähde" (Anne Soininen, Aarre 8/2023)

*Erikoistutkija Jaana Luoranen: "7 vuotias taimikko on vielä päästön lähde eikä ole muuttunut nieluksi. Puuston ja pintakasvillisuuden yhteyttäminen ei vielä kompensoi maasta vapautuvan hiilen määrää."

*Varhaisperkaus lisäsi hiilidioksidin vapautumista eli heikensi hiilensidontaa perkaamattomaan käsittelyyn verrattuna. Luoranen: "Tuotantopuusto reagoi varhaisperkaukseen hyödyntämällä uuden kasvutilan ja kiidyttämällä kasvua. Jo saman kasvukauden aikana kuusten läpimittakasvu varhaisperatulla alueella parani."

Kooste "Metsäsijoittaminen on Suomessa pieni ilmiö" (Petri Kortejärvi, Aarre 8/2023)

*Sijoittajat laittavat myyntiin tiloja, joiden metsät on laitettu hyvään kasvukuntoon, mutta isompaia hakkuumahdollisuuksia ei lähivuosina ole. Myyjää metsävähennyksen mahdollinen tulouttaminen kirpaisee, mutta jos metsävähennykseen oikeutettuja tiloja jää edelleen omistukseen, vähennyksestä pääsee hyötymään myöhemmin.

*Olisi kohtuullista, että metsänomistaja voisi jatkossa itse päättää, milloin hän lisää tilan ostossa muodostuneen metsävähennyspohjan omaan metsäverotukseensa. Tämä edesauttaisi huonosti hoidettujen metsätilojen ostamista, kuntoon laittamista ja edelleen myymistä ilman metsävähennyksen tulouttamista. 

Kooste "Tehokkaat ja painavat" ( Risto Jussila, Aarre 8/2023)

*Järeiden akkusahojen ketjunopeutta ja leikkuukykyä on parannettu lisäämällä akkujen volttimääriä. Samalla akkujen paino on kasvanut. Nyt voimakkaimmat akkusahat vastaavat jo 60-kuutioista ammattitason bensasahaa.

*Kokeilun sahoista erityisesti Makita ja Cramer ovat niin painavia, ettei niistä ole normaaliin hakkuutyöhön. Parhaimmillaan nämä akkusahat ovat järeiden runkojen kaadossa ja pölkytyksessä sekä isojen rankanippujen katkonnassa sahapukilla.

*Herkästi kiihtyvällä bensasahalla korvissa ja kämmenpohjissa tuntuva formula-fiilis sähkömoottoreista puuttuu. 

*Huoltoa akkusahat eivät juuri tarvitse.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti