maanantai 19. huhtikuuta 2021

 Hei SaiMelaiset !


EU:n metsästrategian kommenttien tallennus pdf-muotoon tuotti sellaisen tiedoston, jonka leveys oli vain noin puolet alkuperäisestä, ja puolet teksteistä puuttui. Tein oheisen koosteen kommenteistamme.  x-tehtävät noudattivat likimain MTK:n mallia.

Isot kiitokset 🌹 kaikille kommentointiin osallistuneille ! 

🌲Metsäterveisin🌲
Irma, pj
040 555 4228

PS. Huhtikuun tehdasvierailu siirtyy koronaviruksen takia, mutta toukokuussa menemme ulkoilmaretkelle Hämmäauteensuon luontopolulle jäsentemme Anne Veijovuoren ja Risto Laukkaan opastuksella. Palaan asiaa, kun aikataulu tarkentuu ! 


EU:n metsästrategian kommentointi

Part I

Please rate the relative importance of the following objectives and actions for the new EU forest strategy

To nurture the forests that we have the new EU forest strategy should …

*Metsiä ei pidä asettaa yksin vastuuseen ilmastonmuutoksen torjunnasta. Ilmastonmuutoksen torjunnan keskiössä on fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen. Koko maailman tasolla ilmastonmuutosta voidaan torjua tehokkaimmin minimoimalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa, teollisuudessa ja liikenteessä. Vain elinvoimainen metsä jatkaa ilmasta hiilidioksidin sitomista. Kasvunsa lopettanut metsä toimii hiilivarastona, mutta ei nieluna. Sellaiset metsien kestävään käyttöön liittyvät toimet, kuten puurakentaminen ja puupohjaiset tekstiilikuidut, sitovat hiiltä pitkäkestoisesti. Vaikka hiilen säilyminen metsäteollisuuden tuotteissa, kuten sellussa, biopolttoaineissa ja bioenergiassa, on lyhytaikaisempaa, nekin parantavat hiilitasetta korvaamalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ilmaan.

*Metsien hyvällä hoidolla Suomen metsien puuston tilavuus on viimeisen 50 vuoden aikana lisääntynyt 1,7-kertaiseksi. 

*Kaikki metsien elinvoimaisuutta, hyvää kasvua ja kestävää käyttöä tukevat toimet vähentävät tuhoriskejä ja edistävät ilmastonmuutoksen torjuntaa. 

 *Talousmetsien hyvällä hoidolla ja monimuotoisuuden kannalta kriittisten rakennepiirteiden huomioimisella pystytään lisäämään myös talousmetsien monimuotoisuutta suojelun ohella.

To plan for the forests of the future, the new EU forest strategy should foster… 

*Suomessa yli 600 000 yksityis/perhemetsänomistajaa, joiden tavoitteena on ylisukupolvinen metsien hyvä hoito ja käyttö. Metsäsijoitusyhtiöiden kovat tuottotavoitteet voivat olla ristiriidassa metsien pitkäjänteisen ja kestävän hoidon ja käytön kanssa. 

*Kannatamme kestävän metsänhoidon kehittämistä ja tukemista sekä sen edellytysten parantamista.

To plan for the forests of the future, the new EU forest strategy should foster… 

*Metsätalous on pitkäjänteistä toimintaa ja siksi metsäpolitiikalta odotetaan johdonmukaisuutta.

*Metsien käytöstä pitää voida päättää kansallisella tasolla. EU:n Green Dealin pitää perustua kansallisen tason päätöksenteon kunnioittamiseen.

Part II 

THREATS AND CHALLENGES FOR EU FORESTS

Q1 Please rate the following threats and challenges for forests in Europe 

*EU:n alueella metsien rakenne poikkeaa toisistaan suuresti. Nämä erot on huomioitava metsäpolitiikassa ja metsänhoidossa.

*Alueiden pitäminen asuttuna turvaa työvoiman saatavuutta ja helpottaa metsänhoidollisten toimenpiteiden suorittamista.

*Paikallisten riistakantojen hallinnan kannalta päätöksentekotaso pitäisi tuoda alueille.

*Alueiden ajallisesti vaihtelevat olosuhteet vaikuttavat uhanalaisten lajien esiintyvyyteen ja uudelleen ilmaantuvuutta tapahtuu olosuhteiden muuttuessa. 

FORESTS FOR SOCIAL AND ECONOMIC WELFARE IN RURAL AREAS

Q2  What should be done, in your opinion, to ensure that forests continue to provide rural communities with livelihoods and income? 

*Metsäteollisuuden merkitys ja menestyminen on erittäin tärkeää koko Suomelle. Suomen tavaraviennistä noin 20 % muodostuu metsäteollisuuden tuotteista. Toimiala on merkittävä työllistäjä. Se antaa arvoketjuineen työtä 140 000 henkilölle. Metsäteollisuus luo hyvinvoinnille pohjaa vuosittain yli 3,5 miljardin euron verokertymällä.

*Metsätalous ja siihen läheisesti liittyvä elinkeinotoiminta on erittäin tärkeä osa alueellista toimintaa.

FORESTS FOR CLIMATE AND BIODIVERSITY

Q3  What specific actions and measures should the EU forest strategy promote to enhance forest biodiversity, adapt forests to climate change, and strengthen carbon sequestration? 

*Suomessa on meneillään joutomaiden määräaikainen metsitys, jonka tavoitteena on metsittää 2000-3000 hehtaaria vuosittain. Esitämme, että EU:n muissakin maissa toteutettaisiin vastaavanlainen vähätuottoisten peltojen ja joutomaiden metsitys.

*Suomessa suojellaan metsien arvokkaita elinympäristöjä myös vapaaehtoisuuden pohjalta Natura- ja -Metso-ohjelmien lisäksi.

*Suojelukohteista maksettavien korvausten osalta huomioitava myös niiden biodiversiteettiarvo esim. lahopuun määrä eikä vain puuston arvoa.

*Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa suojelu on vain yksi keino. Yhtä tärkeää on talousmetsien monimuotoisuuden tukemiseen ja siihen löytyy runsaasti keinoja (monipuoliset puulajisuhteet, järeiden puiden lisääminen, suojavyöhykkeet jne.).

FOREST INFORMATION AND MONITORING AT EU LEVEL

Q 8    What should be done to improve forest data, knowledge and monitoring of EU forests? 

*Metsänomistajien omistusoikeutta tulee kunnioittaa. Metsänomistaja päättää omien metsiensä hoidosta ja käytöstä. 

*Metsätietoja ei saa yhdistää henkilötietoihin ilman metsänomistajan lupaa. 

*Esitämme, että jokamiehenoikeutta rajoitettaisiin niin, ettei niiden  turvin voi tehdä erilaisia kartoituksia/mittauksia ilman metsänomistajan lupaa ja että luvatta tehdyt kartoitukset luokitellaan rangaistaviksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti