sunnuntai 15. tammikuuta 2023

 Hei SaiMelaiset!

VTT on tutkinut hiilimetsätaloutta. Alla on kooste heidän tutkimuksestaan. Hiilihyvitysmalli  tuottaisi aika raflaavia lisätuloja metsänomsitajille jo nykyisillä hiilidioiksidin päästöoikeushinnoilla. Keväämmällä saamme ZertiForestilta lisätietoa metsien digitoinnista hiilensidonnan volyymitiedon keräämiseen.


Metsäterveisin,
Irma,pj
040 555 4228

VTT:n tutkimuksen mukaan metsänomistaja voisi saada hiilensidonnasta jopa kolminkertaiset tulot puukauppaan verrattuna 

Tiedämme, että metsien ja metsätalouden merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä on merkittävä. Hiilen sidonnasta ei kuitenkaan makseta metsänomistajille korvauksia, eikä bioperäisiä hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan toimijan tarvitse maksaa päästöstään.

VTT:n "Hiilimetsätalous"-selvityksessä tarkasteltiin sellaista mallia, jossa metsänomistajat saisivat metsien ainespuun (kuitu- ja tukkipuu) kasvun hiilinielusta korvauksen, joka olisi sama kuin hiilidioksidipäästön hinta EU:n päästökaupassa. Hiilihyvitystä ei joudu maksamaan takaisin hakkuiden yhteydessä, vaan vasta hiilen vapauttaja maksaa. Ainespuuhun sitoutuneen hiilidioksidin päästämisestä ilmakehään joutuisi maksamaan kuten fossiilisista päästöistä. Pienpuun tuottamista ja käyttöä ei sisällytetty malliin.

Hankkeessa tutkittiin kannustaisiko malli vähentämään harvennuskertoja, pidentämään metsien kiertoaikoja ja lisäämään tukkipuun tuotantoa lannoittamalla ja lisäämällä pitkäikäisten puutuotteiden tuotantoa sekä bioperäisen hiilen uudelleenkäyttöä.

Mallin avulla simuloitiin keskisuomalaisen kuusikon ja männikön kasvua Motti 3.3-ohjelmalla. Mallin tarkastelut lähtivät uudistuksesta ja päättyivät päätehakkuuseen. Tuleville rahavirroille laskettiin nettonykyarvon (NPV=Net Present Value) käyttäen diskonttauskorkona kuusikolla 3 % ja männiköllä 2,5 %.

Taimikon hoitotoimenpiteissä ja harvennuksissa noudatettiin Tapion metsänhoitosuosituksia. Lannoituskustannuksina käytettiin 400 euroa hehtaarilta. Puun myyntihintoina käytettiin kuusikuidulla 61,6 €/m3 harvennuksessa ja 74,4 €/m3 päätehakkuussa. Männyllä harvennushintana käytettiin 60,2 €/m3 ja päätehakkuuhintana 71,7 €/m3. 

Hiilimetsätalouden tulokset metsänomistajan kannalta:

*Hiilihyvitystä alkaa kertyä melko tasaisesti 20 vuoden jälkeen.

*Pelkät puutulot vain hieman suuremmat kuin kustannukset diskontattuna. Rahan aika-arvolla todella suuri merkitys (hiili)metsätaloudessa. 

*Hiilihyvityksellä olisi valtava positiivinen vaikutus metsänkasvatuksen talouteen. Hiilihyvityksellä 100 €/t CO2, mikä vastaa nykyistä päästöoikeuden hintaa, ainespuun kasvuun perustuvan hiilihyvitys lähes kolminkertaistaa puunmyyntitulot.

*Hoidetussa metsässä 80 vuoden kiertoaika oli paras.

*Korkeilla hiilihyvityshinnoilla kuusikkoa kannattaa harventaa vain kerran (esimerkissä 45 vuoden iässä, kun 1. ja 2. harvennus ajoitettiin 40 ja 55 vuoden ikään). Männiköllä molemmat harvennukset kannattaa tehdä hiilimetsätaloudessa.

*Kiertoaikoja kannattaa pidentää noin 10-15 vuotta.

*Hiilihyvitys parantaisi merkittävästi lannoituksen kannattavuutta. 

Hiilimetsätalouden vaikutukset metsäteollisuuden kannalta:

*Päästöistä joutuisivat maksamaan bioperäisen hiilidioksidin päästäjät eli metsä - ja energiateollisuus. Maksu realisoituisi vasta sitten kun hiilidioksidi vapautuu ilmakehään.

*Johtaisiko tämä siihen, ettei teollisuuden enää kannattaisi maksaa kuitupuusta nykyistäkään hintaa.

*Rajaus ainespuuhun ja energiapuun jättäminen ulkopuolelle saattaisivat johtaa pienpuun energiakäytön kasvuun. 

*Malli olisi kallis erityisesti selluteollisuudelle. Kemiallisen selluntuotannon suuret bioperäisen hiilidioksidin päästöt aiheuttaisivat tehtaille miljoonien eurojen vuosittaiset lisäkustannukset. Samalla hiilimetsätalous vauhdittaisi biohiilen ja pitkäikäisten puutuotteiden valmistusta ja valmistuksen kannattavuutta.

Kaiken kaikkiaan hiilihyvitysmallin edellyttää todellisten hiilivirtojen selvittämistä ja se on hankalaa hiilen kiertoon liittyvien aikaviiveiden takia.

Lähde:

https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/vttn-selvitys-mita-jos-metsanomistajat-saisivat-korvauksen-hiilen-sidonnasta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti