tiistai 2. huhtikuuta 2024

 Hei SaiMelaiset!


Kohti kevättä mennään, kun joutsenet ja kurjet ovat saapuneet. Metsissä lunta sentään vielä riittää ja lisääkin on luvassa.

Liitteenä on alkuvuoden toimintasuunnitelma. 

Jäsenenä saat/saisit Metsälehden hintaan 95 €/vuosi (normaalihinta 166,50 €, jäsenetu 71,50 €). Tee Metsälehden tilaus  Etämetsänomistajien Liiton ja Metsälehden yhteisiltä jäsenetusivuilta www.jasenetu.fi tai puh. 09 315 49 840. Kerro soittaessasi, että teet ETAMOL-jäsenetutilauksen. Etuamme on laajennettu niin, että tilaukseen kuuluu myös Metsälehti Digi (arvo 142,80 €). Jäseneksi ilmoittautumisvuosi  on vapaa jäsenmaksusta. 

Muistathan, että pe 5.4.2024 on Halkokauppiaan Rouvan uusien tilojen avajaiset ja klapipäivät.

Tule mukaan monipuolisiin tapahtumiin ja retkille!
Irma, pj
040 555 4228


PS. Koosteita 

Kooste "Hakkuita ei rajoiteta" (Markku Pulkkinen, Aarre-lehti 372024)

*Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Pekka Pesonen: Kaskadiperiaate, jossa puu käytetään siinä järjestyksessä, missä siitä saadaan suurin hyöty. Alkutuottajalla pitää olla vapaus myydä puuta useampaan putkeen, myös energiapuuksi.

*Hallitusohjelmassa on muotoiltu, että politiikalla ei lähdetä rajoittamaan metsien hakkuita.Samanaikaisesti on kuitenkin sitouduttu siihen, että metsien monimuotoisuutta halutaan parantaa. Kansantalouden kannalta ja etenkin Itä-Suomen toimeentulon ja hyvinvoinnin kannalta ei ole järkevää rajoittaa hakkuita. 

*Hiilensidonnan pitää olla omilla jaloillaan seisova metsänkäyttömuoto, jonka metsänomistaja voi ottaa vaihtoehtoiseksi lisätuloksi.

*Kannattaa olla nopea Metka-tukien hakemisessa ja Metkaan hyväksyttyjen hoitomuotojen toteutuksessa. 

*Laskelmia metsävähennyksen korottamisesta 60 prosentista 75 prosenttiin on jo tehty.

Kooste "6 kysymystä hiljaisesta suojelusta" (Mari Ikonen, Aarre-lehti 3/2024)

*Erikoistutkija Emmi Haltia, Luke: Keskeisinä syinä metsätaloudelliselle pasiivisuudelle niiden keskuudessa, jotka eivät olleet tehneet hakkuita ja hakeneet Kemera-tukea 10 vuoteen, nousivat esiin luonto- ja virkistystavoitteet sekä avohakkuun välttäminen.

*Kuolinpesät ovat muita omistajaryhmiä passiivisempi metsänomistajaryhmä, mutta kuolinpesistäkin 2/3-osaa oli ollut metsätaloudellisesti aktiivisia edellisen 10 vuoden aikana.

*Käsittelemättömyys nostaa vähitellen lahopuun määrää. käsittelemättömyys voi kytkeytyä myös suurempaan puulajikirjoon. 

*Hoitamattomuudella on myös muita kuin monimuotoisuushyötyjä. Tiettyyn rajaan asti hoitamattomuus tarkoittaa suurempaa puumäärää ja näin ollen suurempaa hiilivarastoa. Lisäksi luonnonmetsäisyydestä voi olla hyötyjä riista-, maisema- ja virkistysarvoille sekä joiltakin osin sieni- ja marjasadoille.

Kooste "Hirvivahingon hintalappu" (Teppo Kuittinen, Aarre-lehti 3/2024)

*Pahimmillaan hirvivahingot maksavat Luken laskelmien mukaan metsänomistajalle 4 463 € hehtaarilta (varttunut tuoreen kankaan taimikko).

*Hirvi syö pihlajaa, pajua, haapaa ja katajaa, ja mänty ja rauduskoivu maistuvat sille. Jos näitä puulajeja ei ole tarjolla, myös kuusen taimet ja varttuneemman kuusen kuoren alla oleva jälsikerros maistuvat hirvelle. Hirvelle näyttäisi maistuvan erityisesti vastaharvennettuun kuusimetsään kasvamaan jätettyjen, parhaiten kasvaneiden ja ravintopitoisimpien kuusipuiden jälsi. Kun kuoreen tulee hirven hampaiden tekemä vaurio, kuuseen leviää nopeasti lahovika, joka estää puun myöhemmän ainespuukäytön. Harvennetun kuusimetsän vaurioiden mittaluokan voi laskea vaikka niin, että päätehakattavasta kuusikosta saisi 10 000 € hehtaarilta ja hehtaarilla olisi 400 kuusenrunkoa. 

Kooste "Tuulivoima voi tuplata metsän arvon" (Mikko Riikilä, Metsälehti 6/2024)

*Tällä hetkellä tuulivoimakapasiteettia rakennetaan 1 000-1 500 MW vuositahdilla. Meillä on valmista tuulivoimakapasiteettia 7 000 MW verran. Olkiluodon kolmosyksikön teho on 1 600 MW.

*Tuulisähkölle riittää ottajia. Liikenne sähköistyy ja kaukolämpöä tuotetaan yhä enemmän lämpöpumpuilla, jotka käyttävät sähköä. Suomen tuuli sähköllä voidaan valmistaa vetyä.

* Toimitusjohtaja Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys: "Kaikkien kuntien edustajat haluaisivat voimaloita lisää alueelleen maakuntakaavaan."

*Metsänomistajille luvassa voi olla rutkasti lisää rahaa.Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan johtajan Maunu KIlpivaaran mukaan voimalakohtaiset vuosivuokrat ovat vakiintuneet 50 000 - 70 000 € vuodessa. 60 000 € vuosivuokralla myllytontin vuokraaja saa 9 000 € vuodessa. Ympäröivän 150 hehtaarin tuulenottoalueen omistajille maksetaan 340 € hehtaarilta. Sekin ylittää parhaiden metsämaiden puuntuoton arvon. 

*Nykyisin maan vuokraamisesta saatavat tulot luetaan maataloustuloksi, joka jaetaan tilan nettovarallisuuden mukaan ansio- ja pääomatuloon. Metsätiloilla ei ole nettovarallisuutta, joten vuokratulot verotetaan ansiotuloina, mikä ei palkansaajille ole useinkaan edullista. Tuulivoimaloiden vuokrat ovat hallituksen esityksellä muuttumassa pääomatuloiksi.

Kooste " Ehkäise ja pidätä" (Valtteri Skyttä, Metsälehti 6/2024)

*Metsistä valuvien vesien puhdistamiseen tarvitaan monia peräkkäisiä menetelmiä. Pintavalutuskenttiä tarvitaan nykyistä enemmän, 

*Metsätalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta ei synny vain soiden ojitusten seurauksena. Kaivukatkoja ja muita vesiensuojelurakenteita tarvitaan myös silloin, kun maata muokataan taimien istuttamiseksi.

Ojitusmätästysalueilla tulee tehdä samat vesiensuojelutoimet kuin kunnostusojituksessa. Oikein mitoitetuilla putkipadoilla pystyträän vesiensuojelun lisäksi säätelemään veden pintaa niin, että suometsän kuivumisriski pienenee. 

Kooste "Metsät kuntoon brittiaksentilla" (Mikko Riikilä, Metsälehti 6/2024)

*Jutussa esitellään Taiga Forestry Oy:n Francis Prior ja Fraser Hutchison, jotka urakoivat Imatran seudulla metsätöitä ja taimien istutuksia.

*Francis ja Fraser osallistuivat SaiMen metsäretkelle 10.1.2023, kun olimme Ollinmajan lähimetsässä.


Kooste "Tuhkalle uutta buustia metkasta" (Sami Karppinen, Metsälehti 6/2024) 

*Metka parantaa tukitasoja ja tuo aiempaa karumpia kohteita tuen piiriin. Metkassa tukea saa karummillekin kohteille, jos puustoa on vähintään 70 m3 hehtaarille. 

*Metka-tukea voi saada turvemaiden tuhkalannoitukseen 270 € hehtaarille. Boorilannoituksessa tuki on 155 € hehtaarille.

*Uusien tukiehtojen mukaan terveyslannoituskohteen pinta-alan täytyy olla yhteensä vähintään 2 hehtaaria, mutta se voi koostua useista pienistä kuvioista. Kuvion minimikokoa ei ole määritelty.

*Omatoimituhkaajalle helpoin valinta on rakeistettu tuhka, jota saa nykyisin Yaralta YaraSuna Horus-tuotemerkillä 700 ja 1000 kilon suursäkeissä tai irtotavarana. Maatalouskauppiaat ja metsäalan toimijat jälleenmyyvät tuotetta. Verkkokaupasta Horusta löytyy noin 120 € verolliseen tonnihintaan.

*Paikallisten lämpölaitostenkin tuhkia voidaan hyödyntää metsälannoitteena, mutta se vaatii käyttäjältä perehtyneisyyttä. Tuhkan tuottajan tulee olla rekisteröity lannoitteiden valmistajaksi ja tuhkan sisältämien ravinteiden määrät on oltava tiedossa. 

*Lentolevityksessä yksittäisen kuvion minimikoko on noin hehtaari.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti